De vereniging

De uitvaartvereniging “Gedenkt te Sterven” van Wirdum, Swichum en Wytgaard bestaat al meer dan 100 jaar.
In vroegere jaren werd de uitvaartverzorging gezien als een burenplicht, maar dat zijn reeds lang vervlogen tijden. Toch vormt dit nog wel een soort van basis voor de vereniging. De uitvaartvereniging werkt zonder winstoogmerk en is daardoor betaalbaar.
Het doel en de grondslag van onze vereniging zijn volgens onze statuten: – het verlenen van onderlinge hulp op het gebied van de uitvaart; – een overledene op de meest waardige wijze zijn/haar laatste rustplaats brengen; – voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.
“Gedenkt te sterven” is een vereniging wat inhoudt dat u als lid ook inspraak heeft bij het te voeren beleid en het vaststellen van de financiële bijdrage. Eénmaal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden om met elkaar die beslissingen te nemen. Dan wordt ook de jaarlijkse bijdrage van de leden en de korting op de uitvaart (uitkering) vastgesteld.
Onze vereniging omvat de dorpen Wirdum, Wytgaard en Swichum en daarnaast hebben we ook vele leden door verhuizing buiten deze dorpen. Totaal zijn er ongeveer 500 betalende leden. In Fryslân zijn er 220 uitvaartverenigingen die samen de federatie Friesland vormen.